Tuấn’Bệu’:Chơitốtđểchứngminhmìnhvẫnchưaphảilàđồbỏđi!

“Người ta vẫn bảo tôi là thằng què. Vậy nên, tôi cố đá tốt để chứng tỏ mình vẫn chưa phải là thằng bỏ đi…”, Tuấn “bệu” nhẹ tênh chia sẻ.